A- A A+

- จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทําทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของกรม
- ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการดําเนินงาน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย