A- A A+

 

b10

 

นายวิศิษฐ์ งามสม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

 
 ข้าราชการ
 
   
 นายกีรติกร ฤทธิเกรียง    ว่าที่ ร.ต.หญิง วารุณี พ้นเคราะห์
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
   
พนักงานราชการ  
   
g0801 g0804
นางสาวกังสดาล ปุงคานนท์  นางสาวปานพิมพ์ นพรัน์ศุภสิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน