A- A A+

b04

b10

  pld0401  
 

นางสาวสุนันท์ ไวยพาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

 

 

ข้าราชการ

   
pld0402 pld0403

นางสาวธัมญลักษณ์ เสือคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์ ดีใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายฉันทภัค มาคะสมิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

pld0404

   

นางสาวสุภาวดี ปิ่นกุมภีร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   

 

พนักงานราชการ

   
pld0405 pld0406 pld0407

นางวรง โฉมวิไลลักษณ์

พนักงานราชการ

นางสาวชัญญา พันธุ์ชัยยา

พนักงานราชการ

นางสาวศศิวิมล วงศ์แสงจันทร์

พนักงานราชการ

pld0409     

นายกิตติภพ ขุนผา

พนักงานราชการ

 

 

 

 

Black Ribbon