A- A A+

             b07    

b10

 นางสาวพยัตติกา พลสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน

   
  ข้าราชการ   

นางสาววารุณี ก้อนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกุลนรี ถนอมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

     
  พนักงานราชการ   
g07031 g0707 g0708

นางสาวสุดถวิล ไสยะหุต

พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี อัตเจตะนะ

พนักงานราชการ

นางสาวกวิสรา แก้วจันทรา

พนักงานราชการ

     

นางสาวศรีมณี นิลพิทักษ์

พนักงานราชการ 

   

 

Black Ribbon