A- A A+

b02

 

b10

     
 

 นายปรเมศร์ ชะดี 

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

 

 

ข้าราชการ

   

 นายยศ สุคนธมาน     

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

         นางสาวจิตติมา สุธีพิเชฐภัณฑ์  

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธีรทรัพย์ ดุสิต

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       

 

พนักงานราชการ

   

นางสาวประภาพร กล่อมวาจา

พนักงานราชการ 

นางสาวจอมกมล ปอสูงเนิน

พนักงานราชการ

นางปภาวดี ไพชยนต์

พนักงานราชการ

     g0202

 นางอุไรวรรณ ลาสะมอ

พนักงานราชการ

 

นางสาวรัตนา อำภิน

พนักงานราชการ

 

นายจตุพล แพงจันทร์

พนักงานราชการ

นางสาวบุษชญา โอบนิธิธาดา

พนักงานราชการ

นางสาวสุนิษา โลมอย

พนักงานราชการ

นางสาวพานิกา ค่วยคำ

พนักงานราชการ 

 


  

Black Ribbon