A- A A+

b06 

b10

  g0605  
 

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

 
ข้าราชการ    
   

นางสาวอภสิรี มีกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาคนธ์พงษ์ คณาชัยวิรุจน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรุ้งตะวัน โพธ์สุข

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

ลูกจ้างประจำ    
     

นางสายทอง จิตรีงาม

ลูกจ้างประจำ

   
พนักงานราชการ    
g0602  

นางกมลวรรณ ไทยเจริญ

พนักงานราชการ

นายเอกพนธ์ ศิริธร

พนักงานราชการ

นางสาวแสงระวี ขันพิจิตร

พนักงานราชการ

 

 

Black Ribbon