A- A A+

             b03

b10                                

   
 

นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ

 
 

 ข้าราชการ

 

 
g0303 g0302

นางสาวมณทิรา  พฤกษกลำมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

นางสาวสมพิศ  แสงเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

นายณรงค์ศักดิ์ ฐิติเพิ่มพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

 

 พนักงานราชการ

 

 
  g0307  

นางสาวพรทิพา  สิงห์ทอง

พนักงานราชการ

นางสาวฉลวย  อัตเจตะนะ

พนักงานราชการ

นางสาวพิมพรรณ  แก้วเนิน

พนักงานราชการ

g0306 g0309  

นางสาวจุฑารัฐ  การะนาท

พนักงานราชการ

นายยุทธพงษ์  ไพคำนาม

พนักงานราชการ

 

 

Black Ribbon